Follow

Od 5.10.2021 wejdzie w życie przepis KPA:
§ 1a. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.